Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 27-4, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Đảng bộ và LLVT tỉnh cho 130 cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang tỉnh.

Trong 2 ngày, lớp học được quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Quán triệt chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kịp thời khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.