Huyện ủy Ninh Phước lãnh đạo triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Đến Ninh Phước vào những ngày này, chúng tôi ghi nhận được không khí nô nức chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đồng chí Phạm Văn Binh, Bí thư Huyện ủy Ninh Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử huyện, bên cạnh triển khai đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử gắn với công tác tổ chức cán bộ đang được toàn Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo hiệu quả.

Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Ninh Phước kiểm tra công tác bầu cử tại thị trấn Phước Dân. Ảnh: B.Thương

Trước hết về công tác tổ chức CB, ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại hàng chục CB lãnh đạo các phòng, ban huyện; thực hiện tăng cường CB huyện về đảm nhận chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND một số xã. Đơn cử đã luân chuyển 1 CB lãnh đạo một cơ quan huyện về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phước Hậu, nhiệm kỳ 2020-2025. Ở các xã Phước Thái, Phước Thuận, tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã. Đồng chí Phạm Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Phước cho biết: Đội ngũ CB Trưởng, Phó phòng, Ban và tương đương của huyện có 58 đồng chí và 6 chức danh CB chủ chốt xã, thị trấn có 51 đồng chí, qua rà soát tất cả có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị cơ bản bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Qua điều động, luân chuyển, bổ nhiệm CB, bước đầu Ninh Phước tạo được chuyển biến mới trong lãnh đạo, điều hành ở các địa phương cơ sở; đặc biệt đã tạo thuận lợi cho Ninh Phước xây dựng phương án nhân sự bầu cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ban Chỉ đạo bầu cử huyện Ninh Phước, tính từ thời điểm ngày 17-3, Ninh Phước đã hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể đã thống nhất danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 64 đại biểu (giảm 1 đại biểu so với kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất) với thành phần: Khối Đảng (6 đại biểu); khối Nhà nước (22 đại biểu); khối Mặt trận, đoàn thể (11 đại biểu); khối lực lượng vũ trang (3 đại biểu); khối xã-thị trấn (19 đại biểu); doanh nghiệp (2 đại biểu ) và tôn giáo (1 đại biểu). Về danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn, đã thống nhất gồm 486 đại biểu (giảm 13 đại biểu so với kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất); số liệu thành phần, cơ cấu các đại biểu HĐND cấp xã đang tiếp tục được Ủy ban bầu cử huyện cập nhật. Đến nay, trong quá trình triển khai công tác bầu cử, Ninh Phước chưa phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã.

Để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước yêu cầu Ban Chỉ đạo bầu cử cấp huyện, cấp xã trước khi tiến hành hiệp thương lần thứ 3 (chậm nhất ngày 18-4), cấp ủy cùng cấp phải họp, cho ý kiến về nhân sự ứng cử để Ủy ban MTTQ huyện tiến hành hiệp thương. Các cấp ủy phải làm tốt công tác tư tưởng cho CB, công chức, viên chức ra ứng cử. Về công tác CB, Đảng ủy các xã, thị trấn căn cứ Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân sự Đại hội Đảng bộ, để chỉ đạo thực hiện. Theo UBND huyện Ninh Phước, nhiệm kỳ 2021-2026 Ninh Phước được bầu tổng số 33 đại biểu HĐND huyện và 252 đại biểu HĐND xã, thị trấn. Hiện nay, Ủy ban Bầu cử huyện đã công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu; theo đó toàn huyện có 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và 73 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND huyện phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho Ban Bầu cử và Tổ Bầu cử cấp xã, đồng thời có kế hoạch tập huấn kỹ năng xây dựng chương trình hành động cho các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn.

Theo đồng chí Phạm Văn Binh, nhìn chung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Ninh Phước được các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy trình và tiến độ. Theo quy trình, hiện nay các xã, thị trấn tổ chức cho những người được giới thiệu ứng cử ra lấy ý kiến cử tri nơi cư trú làm cơ sở chuẩn bị hội nghị hiệp thương lần 3. Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, toàn Đảng bộ huyện tăng cường công tác tổ chức CB, trọng tâm là sắp xếp, củng cố, kiện toàn nhân sự các phòng, ban, đoàn thể huyện và CB chủ chốt xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong hoạt động của HĐND huyện và xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.