Xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Trong những năm qua, công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ được Đảng bộ tỉnh xem là khâu then chốt đã mang lại kết quả tương đối toàn diện, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, trong năm 2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên. Công tác nhân sự đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; kết quả bầu cấp ủy cơ bản đủ số lượng và đảm bảo cơ cấu, số lượng cấp ủy viên các cấp với 2.391 đồng chí. Sau Đại hội, chỉ đạo các cấp ủy khẩn trương tiến hành phân công nhiệm vụ ban thường vụ, ban chấp hành và củng cố tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương; ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa… để sớm đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: V.M

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), tỉnh đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng giảm đầu mối bên trong của từng tổ chức, giảm đầu mối trung gian, giảm cấp phó, giảm biên chế ở nhiều cơ quan, đơn vị; cơ cấu lại và từng bước giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, đồng thời bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt, từng bước đi vào nền nếp, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được triển khai và có chuyển biến tích cực, chỉ đạo triển khai quy định cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; chỉ đạo rà soát, sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư. Công tác kết nạp đảng viên mới được quan tâm, trong điều kiện khối lượng công việc trong năm rất nhiều nhưng một số đảng bộ vẫn phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng được giao như: Huyện ủy Bác Ái kết nạp 73 đảng viên, đạt 107%; Thuận Nam kết nạp 60 đảng viên, đạt 103%; các đảng bộ Ninh Phước, Thuận Bắc, Ninh Sơn đạt 101%... nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 20.000 đảng viên, sinh hoạt tại 431 tổ chức cơ sở đảng. Kết quả phân loại năm 2020, có 85 chi, đảng bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (21,5%); 311 chi, đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ (72,3%); 2.396 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (13,7%); 15.132 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 82,4%).

Công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện. Hoạt động của cấp ủy, Ủ ban Kiểm tra các cấp được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Công tác nội chính được quan tâm; phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất và ổn định xã hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền các cấp, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra đều cơ bản đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt trước, vượt cao so với Nghị quyết đề ra. Đặc biệt năm 2020, trong bối cảnh tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, hạn hán, nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,17%, đứng thứ 3 toàn quốc.

Năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo đổi mới và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; ra sức rèn luyện, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; coi đó là công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các địa phương, đơn vị và cần gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, ngang tầm yêu cầu của giai đoạn mới. Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, tính xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; lấy sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên là hạt nhân lan tỏa trong cộng đồng, là thước đo hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng.

Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm rà soát củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương còn thiếu. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch đào tạo, công tác bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ và công tác kết nạp đảng viên mới.