Ninh Hải: Triển khai công tác Mặt trận năm 2021

Ngày 18-12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ và tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), giữ vững quốc phòng-an ninh (QP-AN) trên địa bàn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, Giảm nghèo bền vững, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác phòng, chống hạn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được MTTQ các cấp phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả. Qua Quỹ “Vì Người nghèo” đã triển khai xây dựng 13 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Ninh Hải tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Ủy ban MTTQ huyện Ninh Hải xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đi đôi với nhiệm vụ tham gia sản xuất, phát triển kinh tế. Vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đồng thuận với chủ trương thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2021 theo Nghị quyết của Huyện ủy.

Dịp này, Ủy ban MTTQ huyện Ninh Hải tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 29 cá nhân có thành tích về công tác Mặt trận năm 2020, thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.