Huyện ủy Ninh Phước: Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 11-12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Ninh Phước khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 4 mở rộng, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Thực hiện nhiệm vụ năm qua, Ninh Phước có 10/13 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện năm 2020 đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. So với năm 2019, tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 9,13%; trong đó công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 38%, thương mại-dịch vụ tăng 4,1%, riêng nông nghiệp giảm 12,7%. Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống hạn, thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng công nghệ cao gắn với nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; đặc biệt nhân rộng lên 11 cánh đồng lúa lớn, với diện tích 2.078,5 ha; cánh đồng lớn sản xuất bắp (80 ha) và 2 cánh đồng lớn măng tây xanh (50 ha). Các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; toàn đảng bộ kết nạp 100 đảng viên mới; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Phước (khóa XII) lần thứ 4.

Triển khai thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, BCH Đảng bộ huyện Ninh Phước xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới (NTM) và nâng cao tiêu chí xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV; phấn đấu xây dựng xã Phước Thái, Phước Thuận và Phước Hậu đạt chuẩn NTM nâng cao. Toàn huyện phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 15,14% so với năm 2020, nâng thu nhập bình quân lên 52,4 triệu đồng/người/năm, giảm 0,3% tỷ lệ hộ nghèo và giải quyết việc làm cho 2.900 lao động. Về xây dựng đảng, có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 80% trở lên ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ và kết nạp 100 ĐV mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.