Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp; đưa công tác KTGS của Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh, giáo dục trong tổ chức đảng các cấp, được dư luận đồng tình.

Nhận thức sâu sắc quan điểm trên, nhiệm kỳ qua, công tác KTGS của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhiệm vụ KTGS bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ; công tác GS được mở rộng, công tác KT có trọng tâm, trọng điểm; nội dung, phương pháp KTGS của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp có sự đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, số lượng đảng viên, tổ chức đảng được KTGS tăng so với nhiệm kỳ trước. UBKT các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy liên quan đến công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng; nghiên cứu, ban hành và tham mưu cấp ủy ban hành đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng; phối hợp, tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, nhất là thực hiện hoàn thành chương trình KTGS toàn khóa, chương trình KTGS hàng năm.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: Phan Bình

UBKT các cấp tăng cường công tác KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng KT đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường GS tổ chức đảng, đảng viên trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo thông báo kết luận KT; xem xét, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng thời gian quy định; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Trong nhiệm kỳ các cấp ủy đã tiến hành KTGS việc chấp hành; cụ thể: KT 2.410 lượt tổ chức đảng (tăng 72,5%) và 3.540 đảng viên (tăng 147,6%); GS theo chuyên đề 1.286 tổ chức đảng (tăng 191,6%) và 2.651 đảng viên (tăng 490%). Nội dung KT chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác cán bộ; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Kết quả KTGS đã có tác dụng: cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe và phòng ngừa sai phạm; siết lại kỷ cương, kỷ luật và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đấu tranh, ngăn chặn một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đề ra trong giai đoạn 2015-2020.

Để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, đó là: Tăng cường công tác KTGS, kỷ luật Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Theo đó, ngay sau Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy ban hành chương trình KTGS toàn khóa, trên cơ sở đó Ban Thường vụ cấp ủy ban hành chương trình KTGS hàng năm phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị. Rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành đầy đủ các quy chế, quy định, quy trình về công tác KTGS; nhất là quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, sở ngành có liên quan.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện các quy định của Trung ương về công tác KTGS; tiếp tục quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác KTGS để các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành. Đồng thời, đổi mới công tác KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; gắn công tác KTGS với thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy;  thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập trung các giải pháp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác KT đảng từ tỉnh đến cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình KTGS, thanh tra; tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện cho công tác KTGS của Đảng để thu thập tài liệu, chứng cứ... bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên KTGS, đôn đốc việc thực hiện các kết luận KT, nhất là việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm cuối năm và sau các cuộc KTGS của Ban thường vụ đã kết luận. Thông qua đó, phối hợp với các ngành tham mưu cấp ủy đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, rà soát, bổ sung cơ chế, chính sách; các quy chế, quy định phù hợp với tình hình thực tiễn đang diễn ra; với tinh thần quyết tâm cao nhất tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.