Hội Cựu chiến binh tỉnh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Trong các năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp trong tỉnh và cán bộ, hội viên (HV) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững phẩm chất chính trị, ổn định tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của các cấp ủy địa phương, tích cực góp sức xây dựng quê hương, đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cấp Hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, HV quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, các cấp Hội thường xuyên thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên nhiều lĩnh vực; tích cực tham gia các hoạt động công tác dân vận, các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng quốc phòng - an ninh ở địa phương; phối hợp thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ thông qua các hình thức, hoạt động giao lưu phù hợp trong thời kỳ mới; phối hợp với các ngành chức năng vận động, tập hợp cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân và tham gia các phong trào ở cơ sở; thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động công tác Hội bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền, xứng đáng với lòng tin của Nhân dân địa phương.

Toàn Hội hiện xây dựng được lực lượng cốt cán gồm 932 cán bộ, HV (trong đó có 667 báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật ở các cấp) thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng, sẵn sàng làm nhiệm vụ vận động quần chúng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong mọi tình huống, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cấp Hội trong tỉnh, nhất là ở cơ sở tiếp tục thực hiện mô hình “Hội Cựu chiến binh tự quản về an ninh, trật tự gắn với an toàn giao thông”. Tính đến nay, toàn Hội có 2.365 HV trực tiếp tham gia vào 312 tổ, đội tự quản về an ninh, trật tự ở địa phương. Toàn Hội có 219 HV tham gia vào các tổ hòa giải ở cơ sở.

Hội CCB các cấp đã tổ chức, động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư công sức giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, đất nước. Trong 5 năm qua, bằng nguồn kinh phí cán bộ, HV tự nguyện đóng góp Quỹ “Tình đồng đội” và vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, toàn Hội đã xóa được 180 căn nhà tạm bợ, dột nát, trong đó xây mới 37 căn nhà “Tình đồng đội” cho HV CCB nghèo, khó khăn về nhà ở. Tính đến nay, đời sống tinh thần và vật chất của HV được nâng lên rõ rệt, trên 97% hộ HV đều có việc làm, đời sống tương đối ổn định; số hộ khá và giàu hiện chiếm 35,5% trong tổng số hộ HV CCB toàn tỉnh và có chiều hướng ngày càng tăng, hộ nghèo giảm còn 2,78%, hộ cận nghèo 4,44%; có 34/65 (41,54%) Hội cơ sở xã, phường, thị trấn không còn hộ HV nghèo. Kết quả đó đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, thời gian đến, Hội CCB tỉnh tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, HV, CCB và cựu quân nhân nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác dự báo, định hướng tư tưởng hoạt động của Hội; coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho HV. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu, chính sách giảm nghèo của Nhà nước đến cán bộ, HV, CCB, cựu quân nhân; tranh thủ các nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước hỗ trợ cho các doanh nghiệp CCB mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ngày càng phát triển. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, HV tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu hợp pháp, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện tốt các chính sách, nghĩa tình đồng đội ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động HV, CCB và Nhân dân triển khai đồng bộ các cuộc vận động của địa phương; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình HV, CCB; góp phần nâng cao đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng ở địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.