Liên đoàn Lao động tỉnh: Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Ngày 5-11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra tham gia đóng góp một số ý kiến làm rõ thêm các vấn đề quan trọng liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới: Bổ sung, làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp và thực hiện chính sách lao động, việc làm, tiền lương, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động. Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển giai cấp công nhân; đề xuất các giải pháp về phát triển công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các đại biểu đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: U.Thu

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp ủng hộ tiền mỗi người một ngày lương hướng về đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão lũ vừa qua.