Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Ninh Thuận:

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đưa Ninh Thuận phát triển toàn diện, trở thành tỉnh khá của cả nước

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 26 đến 28-10-2020. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhân sự kiện trọng đại này, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho Báo Ninh Thuận cuộc phỏng vấn về những kết quả đạt được; mục tiêu và định hướng phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

* Phóng viên: Thưa đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật đã đạt được?

- Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính, tạo được sự chuyển biến khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đã hoàn thành 25/27 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Một số chỉ tiêu đạt cao như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/người/năm, tăng 2,17 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt 78.015 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước; kết nạp 4.675 đảng viên mới, đạt 136,3% chỉ tiêu.

Đặc biệt, chủ trương chuyển hướng chiến lược sang phát triển mạnh các nhóm ngành đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch là đúng đắn, bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển. Chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả bước đầu, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, năng lực sản xuất một số lĩnh vực tăng nhanh... tạo ra những điều kiện cơ sở vật chất và tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến nay còn 5,74%; đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được thực hiện tốt hơn. Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán được nâng lên. Quốc phòng-an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, vị thế của tỉnh được nâng lên.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ “then chốt”, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Tập trung thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhất là việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp cơ bản bảo đảm về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng lãnh đạo theo yêu cầu nhiệm vụ mới.

Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; kịp thời uốn nắn, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm; kỷ luật Đảng được tăng cường. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra của Đảng, thanh tra, kiểm toán Nhà nước; cải cách tư pháp có tiến bộ, chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên.

Công tác dân vận, nhất là “dân vận chính quyền” đạt nhiều kết quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bước đầu phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tập hợp, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phương thức hoạt động ngày càng hướng mạnh về cơ sở; các chính sách về dân tộc, tôn giáo được quan tâm... Từ đó, đã củng cố mạnh mẽ niềm tin và thắt chặt mối quan hệ gắn bó cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

* Phóng viên: Trong các chuyến làm việc với tỉnh, lãnh đạo Trung ương đánh giá rất cao các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các khâu đột phá phát triển kinh tế của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có thể chia sẻ thêm về các lĩnh vực này?

- Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là chủ trương dừng triển khai xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân tác động lớn đến định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh và tác động đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội. Nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; chủ động chuyển hướng chiến lược phát triển, tạo được sự chuyển biến khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tiềm năng, lợi thế của tỉnh được nhận diện sâu kỹ hơn và khai thác có hiệu quả hơn. Các khâu đột phá về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch được tập trung chỉ đạo và từng bước được phát huy, tạo động lực tăng trưởng nhanh cho nền kinh tế của tỉnh.

Diện mạo Tp. Phan Rang - Tháp Chàm ngày càng phát triển. Ảnh: Hữu Phương

Chủ trương xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo được tích cực thực hiện, nhiều dự án điện gió, điện mặt trời hòa lưới điện quốc gia. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 4 dự án thủy điện/258,8 MW, 5 dự án điện gió/231 MW và 31 dự án điện mặt trời/1.797 MW hòa lưới điện thương mại, tạo ra sản lượng điện 3.500 triệu kWh, tăng 2.313 triệu kWh so với năm 2015, tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 24,1%/năm. Dự án Tổ hợp điện khí Cà Ná được bổ sung vào quy hoạch điện lực quốc gia và tích cực triển khai thực hiện.

Đồng thời, tập trung thu hút các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng; phát triển công nghiệp chế biến gắn với nguồn nguyên liệu và sản phẩm đặc thù của địa phương; một số ngành hàng chính tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, sản lượng tăng trưởng bình quân đạt khá. Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong điều kiện cùng lúc phải thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và ứng phó với hạn hán, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá nhanh, ổn định. Ngành công nghiệp tăng 82,8%, góp phần bù đắp những thiệt hại giảm sút trong các lĩnh vực khác, nhờ đó tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 10%/năm, dự kiến năm 2020 đạt trên 12%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao nhất cả nước.

Ngoài năng lượng tái tạo, bức tranh du lịch của Ninh Thuận đã có những mảng màu tươi sáng, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là điểm dừng chân lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Lượng du khách đến Ninh Thuận trong 5 năm qua (2015-2020) tăng nhanh, bình quân tăng 10,8%/năm, thu hút 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 200.000 lượt, doanh thu đạt 1.500 tỷ đồng, tăng bình quân 19,7%/năm. Mục tiêu xây dựng Ninh Thuận thành vùng trọng điểm du lịch của cả nước và điểm đến du lịch mới của châu Á đang dần trở thành hiện thực. Tỉnh cũng đã ban hành hàng loạt chính sách hấp dẫn cùng cơ chế ưu đãi đặc thù để mời gọi nhà đầu tư. Đó là, giảm giá thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế nhập khẩu, thủ tục đầu tư nhanh chóng và thông thoáng. Vì thế, 5 năm qua, du lịch Ninh Thuận đã trở thành tâm điểm trong mắt các nhà đầu tư khi thu hút 58 dự án dịch vụ du lịch với số vốn đăng ký gần 28.000 tỷ đồng.

Đông đảo du khách đến tham quan tháp Pôklong Garai (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) nhân dịp Katẻ năm 2020. Ảnh: Văn Nỷ

Bên cạnh đó, chủ trương phát triển kinh tế biển là động lực đạt kết quả bước đầu. Cơ cấu nội bộ ngành Thủy sản chuyển dịch tích cực, lợi thế về sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản được phát huy; du lịch biển thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược; kết cấu hạ tầng vùng biển và ven biển cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển; tỷ trọng đóng góp của kinh tế biển vào tổng sản phẩm nội tỉnh đạt 38,2%.

Có thể khẳng định, với quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển hướng chiến lược sang phát triển mạnh các khâu đột phá về kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch là đúng đắn, tạo ra cơ hội để huy động được nhiều nguồn lực, tạo sức bật, đưa quy mô nền kinh tế tăng 2,16 lần so với năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Những thành tựu đột phá này đã góp phần đưa Ninh Thuận vươn lên trở thành điểm đến mới của châu Á và tạo đà phát triển bứt phá hơn nữa trong thời gian tới.

* Phóng viên: Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đâu là yếu tố quan trọng để Đảng bộ tỉnh đạt được các thành tựu trên và những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ mới?

- Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ninh Thuận luôn được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố bạn; đặc biệt là Nghị quyết số 115/NQ-CP, ngày 31-8-2018 của Chính phủ về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển KT-XH, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023 đã tác động tích cực, hiệu quả, thúc đẩy KT-XH tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Trung tâm Thông tin ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh. Ảnh: V.M

Về chủ quan, đó là sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ; sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Khâu then chốt là, Đảng bộ tỉnh tiếp tục tập trung đẩy mạnh đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó tập trung vào công tác tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ; lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh. Quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát huy nội lực, huy động tối đa các nguồn lực xã hội để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh. Cấp ủy các cấp luôn giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành; tập trung nguồn lực phát triển KT-XH, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân; khơi dậy khát vọng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển của địa phương. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin trong nội bộ và nhân dân.

Trong quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục ngay. Đó là, kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; chưa xúc tiến, thu hút được nhiều nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm chủ lực, có giá trị gia tăng cao và sức cạnh tranh trên thị trường. Phát triển kinh tế biển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư tuy đã đạt được một số kết quả nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt cho yêu cầu phát triển. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn biểu hiện hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện những trường hợp vi phạm còn hạn chế, bất cập.

* Phóng viên: Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết phương hướng, mục tiêu chủ yếu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra để đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện trong thời gian tới?

- Đồng chí Nguyễn Đức Thanh: Với phương châm: “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV xác định mục tiêu tổng quát: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, có thu nhập cao.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; kinh tế biển là động lực. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá về phát triển năng lượng, du lịch; 4 lĩnh vực trọng điểm về năng lượng sạch, du lịch, nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao, kinh tế đô thị và 6 nhóm ngành trụ cột đã được xác định theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2020, gồm: năng lượng, du lịch, nông - lâm nghiệp- thủy sản, công nghiệp chế biến, giáo dục-đào tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp chế biến theo hướng xuất khẩu và các dự án năng lượng; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng lưới điện truyền tải; xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Phát triển du lịch theo hướng toàn diện, cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi du lịch duyên hải miền Trung. Đến năm 2025, tổng thu ngân sách đạt 6.400-6.500 tỷ đồng, tăng bình quân 12-13%/năm, đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn cân đối được chi thường xuyên của ngân sách tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm Tổ hợp trang trại Năng lượng tái tạo điện mặt trời
và điện gió Trung Nam (Thuận Bắc) (tháng 7-2020). Ảnh: Phan Bình

Về văn hóa - xã hội, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,5-2% năm. Tập trung phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, tính cộng đồng và khát vọng vươn lên.

Thường xuyên củng cố quốc phòng-an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần phát triển KT-XH. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Tập trung triển khai đồng bộ nhóm giải pháp về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Để thực hiện thành công phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm; 5 giải pháp đột phá và 5 giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực; đồng thời chỉ đạo tập trung rà soát, tiếp tục triển khai hiệu quả 9 chủ trương, nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng, triển khai thực hiện 9 chương trình, đề án mới trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Với niềm tin tưởng sâu sắc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức chung lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Ninh Thuận bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy !