Tiếp tục đưa Ninh Thuận bước vào giai đoạn phát triển mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 26 đến 28-10. Đây là một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh Ninh Thuận. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV là kết tinh trí tuệ, đại diện cho ý chí của hơn 19.500 đảng viên trong Đảng bộ.

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, bảo đảm các nguyên tắc, Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo thành công việc tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo xây dựng chặt chẽ, nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Văn Nỷ

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhìn lại tổng thể 5 năm qua, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, hoàn thành 25/27 chỉ tiêu. Một số chỉ tiêu đạt cao: Tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,2%; GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/năm, tăng 2,17 lần so với năm 2015; thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng, tăng bình quân 12,8%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt 78.015 tỷ đồng, tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước; kết nạp 4.675 đảng viên mới, đạt 136,3% chỉ tiêu. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy rằng, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, đó là: Kinh tế tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; quy mô nền kinh tế còn nhỏ; việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và cơ cấu lại trong từng ngành, lĩnh vực còn chậm. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Doanh nghiệp trong tỉnh quy mô còn nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh tuy được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn ở một số cấp ủy, tổ chức đảng có mặt còn hạn chế.

Với những thành tựu đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu cho 5 năm tới: Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, kinh tế biển là động lực, đưa quy mô nền kinh tế đến cuối nhiệm kỳ tăng 1,9 lần so với năm 2020. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước. Đến năm 2030, trở thành tỉnh có nền kinh tế năng động, đa dạng; thuộc nhóm đầu cả nước về phát triển năng lượng sạch; là tỉnh đang phát triển, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước. Đến năm 2045, trở thành tỉnh phát triển, có thu nhập cao và có môi trường sống tốt.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 10-11%/năm; GRDP bình quân đạt 113-115 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 100-105 ngàn tỷ đồng; thu ngân sách đến năm 2025 đạt 6.400-6.500 tỷ đồng; có 75% số xã và 50% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện về quốc phòng-an ninh hằng năm đạt 70% trở lên; hằng năm kết nạp từ 800-900 đảng viên.

Với phương châm: “Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xây dựng Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp. Đây là trách nhiệm hết sức nặng nề của mỗi đại biểu dự Đại hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ, trước nhân dân trong tỉnh, chúng ta tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp; tiếp tục đưa Ninh Thuận vào giai đoạn phát triển mới.