Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2026

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo số 302/TB-VPUB, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2026.