UBND tỉnh triển khai công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3676/KH-UBND về việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016- 2020, nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo toàn tỉnh năm 2020 và kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng rà soát là tất cả hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh. Các xã, phường, thị trấn thực hiện việc rà soát thông qua các phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, trước ngày 10/11/2020, UBND các huyện, thành phố sẽ báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn về UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.