Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 6-7-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 3729/KH-UBND, ngày 16 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 6-7-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.