Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp nghe báo cáo công tác tiếp nhận công dân Việt Nam từ Malaixia về nước và cách ly y tế tập trung tại Ninh Thuận

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo số 240/TB-VPUB, ngày 15 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp nghe báo cáo công tác tiếp nhận công dân Việt Nam từ Malaixia về nước và cách ly y tế tập trung tại Ninh Thuận.