Quyết định của UBND tỉnh: Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Quyết định số 1367/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.