Công văn của UBND tỉnh: Đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 2907/UBND-KTTH, ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.