Chỉ thị của Tỉnh ủy: Về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 70-CT/TU, ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.