Cục Thống kê tỉnh Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Qua 28 năm đi vào hoạt động kể từ khi tỉnh nhà tái lập, Cục Thống kê tỉnh từng bước trưởng thành, phát triển, luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đơn vị đạt nhiều thành tích đáng kể trong việc cung cấp thông tin kinh tế - xã hội (KT-XH) phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức cá nhân theo đúng quy định, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của tỉnh.

Đến nay, Cục Thống kê tỉnh có 6 phòng nghiệp vụ và 7 Chi cục Thống kê các huyện, thành phố; toàn ngành có 64 công chức và người lao động. Với chức năng giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động thống kê; đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê giao.

Cán bộ Cục Thống kê tỉnh xử lý số liệu thống kê qua hệ thống công nghệ thông tin.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục Thống kê tỉnh luôn được sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Tổng cục Thống kê, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp đồng bộ với các sở, ban, ngành ở địa phương, sự đoàn kết nhất trí cao của công chức và người lao động toàn đơn vị. Qua đó, hằng năm đơn vị đều hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, với chất lượng năm sau luôn cao hơn năm trước. Điểm nổi bật, đó là phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện đạt kết quả cao trong các cuộc tổng điều tra, giám sát các chương trình phục vụ an sinh xã hội trên địa bàn. Nổi bật như: Năm 2016, thực hiện cuộc Tổng điều tra về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh được Tổng cục Thống kê nghiệm thu và đánh giá chất lượng rất tốt, xếp vị thứ 2/6 đơn vị trong vùng thi đua và vị thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phối hợp tốt với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chuẩn mới; phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công dân trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 11-5-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Hội thảo với Văn phòng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF Hà Nội) về công tác giám sát xã hội và minh bạch tài chính cho trẻ em bằng công cụ kiểm toán xã hội. Đặc biệt trong năm 2017, đã thực hiện Tổng điều tra kinh tế đúng theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, được đoàn nghiệm thu Tổng điều tra Trung ương đánh giá cao và được xếp loại giỏi, xếp vị thứ 24/63 tỉnh, thành phố; riêng điều tra Doanh nghiệp trong Tổng điều tra kinh tế xếp vị thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Năm 2018, thực hiện biên soạn các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, tổng điều tra. Hoàn thành việc tính toán số liệu tình hình KT-XH của tỉnh trong 3 năm (2016-2018) phục vụ kịp thời báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh. Riêng năm 2019, đã hoàn thành việc tính toán số liệu tình hình KT-XH năm 2019 và ước năm 2020, phục vụ báo cáo đánh giá về nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh của địa phương; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư biên soạn số liệu KT-XH của tỉnh giai đoạn (2015-2020) phục vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham mưu với UBND tỉnh thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh; triển khai điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; phối hợp các sở, ngành liên quan tham gia điều tra hộ nghèo; thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới; khảo sát sự hài lòng của người dân về lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị, với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế tại cơ quan. Điểm nổi bật đáng ghi nhận, đó là đơn vị đã xây dựng được khối đoàn kết nhất trí cao; lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm đến quyền lợi của người lao động, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến lợi ích chính đáng của công chức và người lao động; từ đó đã tạo được lòng tin trong công chức và người lao động an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Với những thành tích đạt được, 5 năm liên tục (2015-2019) đơn vị được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Từ năm 2016 đến nay, được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 lần tặng Bằng khen; hằng năm đều được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm 2017 được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh; năm 2019, được đánh giá tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và được Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen; Công đoàn cơ sở luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn (2015-2019).