Công văn của UBND tỉnh: Tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 2780/UBND-VXNV, ngày 6 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.