Thông báo: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2020

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo số 230/TB-VPUB, ngày 4 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7/2020.