Công văn của UBND tỉnh: Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone - Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Công văn số 2764/UBND-KTTH, ngày 4 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone - Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần.