Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Thông báo 231/TB-VPUB, ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh về Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.