Triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 2-7-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở (TTCS) dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, phấn đấu đạt 100% thông tin thiết yếu từ hệ thống thông tin cơ sở (TTCS) được phổ biến đến người dân; 100% nội dung thông tin thiết yếu từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để tuyên truyền, phổ biến đến người dân được cung cấp trên hệ thống thông tin nguồn; 100% cán bộ làm công tác TTCS các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng CNTT để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm.

Công chức xã Phước Diêm (Thuận Nam) ứng dụng hiệu quả CNTT giải quyết hồ sơ kịp thời cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng CNTT - viễn thông; thiết lập bảng tin điện tử công cộng, bản tin TTCS; nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ phụ trách về CNTT và cán bộ làm công tác TTCS; tuyên truyền, phổ biến về ứng dụng CNTT trong hoạt động TTCS; giám sát về công tác phát thanh…