Triển khai Nghị quyết số 81/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn về việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25-5-2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết số 81/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; Hình sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục được đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển tại địa chỉ: phapdien.moj.gov.vn.

Để tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức có thể truy cập, khai thác, sử dụng và tìm kiếm thông tin, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai Nghị quyết số 81/NQ-CP đến công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến các cá nhân, tổ chức và đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề nêu trên trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị và địa phương...

Cổng thông tin điện tử pháp điển là điểm truy cập duy nhất về công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật của Nhà nước trên môi trường mạng, do Nhà nước giữ bản quyền và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý, duy trì, đăng tải Bộ pháp điển điện tử.