Kế hoạch của UBND tỉnh: Triển khai tổng kết thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 2340/KH-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh về triển khai tổng kết thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.