5 nhóm đối tượng có thu nhập thấp được hỗ trợ từ 100.000 – 250.000 đồng/người

Ngày 30-3-2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 471/QĐ-TTg về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.

Theo đó, có 5 nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp cụ thể:

Mức hưởng 250.000đồng/người cho đối tượng sau: Những người có hệ số lương (lương chức vụ hoặc lương theo ngạch, bậc hiện hưởng) từ 3,00 trở xuống; người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mức thấp, đời sống khó khăn được hưởng trợ cấp khó khăn là những người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 2,2 triệu đồng/tháng trở xuống; người có công với cách mạng hưởng trợ cấp thường xuyên (không bao gồm đối tượng hưởng trợ cấp tuất) và hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới (theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

Mức hưởng 100.000đồng/người cho đối tượng: Người hưởng trợ cấp tuất (bao gồm cả đối tượng hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội và trợ cấp tuất đối với người có công).

Theo Quyết định, các doanh nghiệp nhà nước thực hiện trợ cấp khó khăn cho các lao động từ các Quỹ tài chính hợp pháp của DN. Quyết định cũng nêu rõ: Khuyến khích các DN ngoài khu vực nhà nước được sử dụng các quỹ tài chính hợp pháp hỗ trợ để cho người lao động có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống. Các DN hỗ trợ cho người lao động mà nguồn từ các quỹ hợp pháp không đủ chi thì được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quyết địnhh 471/QĐ-TTg có hiệu lực từ 30/3/2011.