Hỏi - đáp Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền và giúp các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, công dân và cử tri tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Báo Ninh Thuận mở chuyên mục “Hỏi – đáp Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016”, tài liệu do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Sở Tư pháp biên soạn.

Câu hỏi: Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016?

Trả lời:

- Mục đích: Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- Ý nghĩa, tầm quan trọng: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 lần đầu tiên được tổ chức cùng ngày (đó là ngày 22 tháng 5 năm 2011). Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng kết thúc thắng lợi. Toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân đang ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, của tỉnh ngày càng bền vững. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là ngày hội lớn để nhân dân phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

Câu hỏi: Mục tiêu của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016?

Trả lời:

- Tổ chức bầu cử thật dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thể hiện không khí Ngày hội của toàn dân.

- Lựa chọn, bầu vào Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 những đại biểu ưu tú, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương; nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân để phát huy vai trò người đại biểu nhân dân của bộ máy chính quyền nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- Bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền ở địa phương; đổi mới công tác bầu cử, mở rộng dân chủ trong việc giới thiệu người ra ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân.

(Xem tiếp kỳ sau)