Lịch cắt điện công tác (Từ ngày 09/04/2011 đến 17/04/2011)

Ngày 09/04/2011

Một phần các khu phố: 9, 10 và 15 - thị trấn Phước Dân - huyện Ninh Phước từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Thôn Suối Đá - xã Lợi Hải - huyện Thuận Bắc từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần Đội 13 - thôn Triệu Phong - xã Quảng Sơn - huyện Ninh Sơn từ 8 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Ma Rớ - xã Phước Thành - huyện Bác Ái từ 14 giờ 45 đến 17 giờ.

Ngày 13/04/2011:

Một phần khu phố 4, 5 - phường Mỹ Hải; một phần khu phố 1, 2 - phường Mỹ Đông - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 7 giờ 50 đến 12 giờ 30.

Một phần khu phố Khánh Chữ 2, Khánh Giang - thị trấn Khánh Hải - huyện Ninh Hải từ 14 giờ đến 17 giờ.

Một phần thôn Mỹ Tân 1, 2 - xã Thanh Hải - huyện Ninh Hải từ 8 giờ 30 đến 16 giờ.

Một phần thôn Suối Vang - xã Công Hải - huyện Thuận Bắc từ 7 giờ 30 đến 17 giờ

Ngày 14/04/2011:

Thôn Phú Thọ - phường Đông Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Thôn Hòa Thạnh và khu vực nuôi tôm An Hải - xã An Hải - huyện Ninh Phước từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần khu phố 4, khu phố 3 - phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chà từ 7 giờ 50 đến 12 giờ 30.

Khu phố 7 - phường Văn Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm mất điện lần lượt từng khu vực từ 7 giờ 50 đến 17 giờ 30.

Một phần khu phố 2, 3 - phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 14 giờ 10 đến 17 giờ 30.

Một phần thôn Bà Râu - xã Lợi Hải - huyện Thuận Bắc từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Thị trấn Tân Sơn (trừ một phần khu phố 8, khu phố 4), xã Lâm Sơn, Lương Sơn - huyện Ninh Sơn từ 7 giờ đến 12 giờ 30.

Một phần xã Phước Tiến; các xã: Phước Đại; Phước Thắng; Phước Bình; Phước Chính; Phước Thành và Phước Hòa - huyện Bác Ái từ 7 giờ đến 12 giờ 30.

Một phần khu phố 8; khu phố 4 - thị trấn Tân Sơn; một phần xã Mỹ Sơn; các xã: Quảng Sơn (trừ đội 9, đội 19 - thôn Triệu Phong, thôn Lương Giang), Hòa Sơn và Ma Nới - huyện Ninh Sơn từ 7 giờ đến 17 giờ.

Một phần thôn Trà Co 2, thôn Đá Trắng, Suối Rua - xã Phước Tiến, xã Phước Tân - huyện Bác Ái từ 7 giờ 50 đến 17 giờ.

Ngày 15/04/2011:

Thôn Sơn Hải 1, 2 - xã Phước Dinh - huyện Thhuận Nam từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần khu phố Khánh Sơn - thị trấn Khánh Hải - huyện Ninh Hải từ 7 giờ 40 đến 9 giờ 50.

Một phần khu phố Khánh Chữ 1, Khánh Giang - thị trấn Khánh Hải - huyện Ninh Hải từ 10 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần các khu phố: 1, 2 và 4 - phường Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 8 giờ đến 16 giờ.

Ngày 16/04/2011

Một phần khu phố 8 - phường Đô Vinh - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Ngày 17/04/2011:

Các thôn: Quán Thẻ 2, 3 và Lạc Tiến - xã Phước Minh; xã Cà Ná, Phước Diêm - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần khu phố Khánh Tân, khu phố Ninh Chữ 1, 2 - thị trấn Khánh Hải - huyện Ninh Hải từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Thông điệp “Vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích của mỗi gia đình, mọi người hãy tiết kiệm điện bằng cách sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, tắt bớt các đèn chiếu sáng, điều hoà nhiệt độ và các thiết bị không cần thiết”.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ĐĐộ.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


Đỗ Nguyên Hưng