Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh vừa có Công văn số 5074/UBND-TCDNC về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, nhằm tiếp tục vận dụng Di chúc của Bác trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới một cách thiết thực, đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các tổ chức hội đặc thù, các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Bác gắn với tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, việc triển khai phải tạo được sự lan tỏa, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, công nhân, người lao động… về những nội dung và giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Nghiên cứu, xây dựng mục tiêu cụ thể trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, ngành, đơn vị… gắn với nội dung Di chúc của Bác và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; hàng năm đưa vào nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Ảnh: Văn Nỷ

Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ các phương pháp và hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung tuyên truyền cần có tính thuyết phục, hình thức thể hiện hấp dẫn, nhất là các chương trình, chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Chú trọng lựa chọn các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác thực sự tiêu biểu, đại diện cho các giai tầng xã hội, nhất là trí thức, cán bộ, công chức, viên chức Đảng viên, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, nhân rộng…