Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người cao tuổi

Thực hiện Thông tư số 96/2018/TT-BCT ngày 18-10-2018 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi (NCT) tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương khen thưởng NCT. Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) đã ban hành văn bản số 5911/NHCS-TDSV ngày 12-8-2019 hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với NCT.

Theo đó, nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 của Chính phủ thì đối tượng là NCT từ đủ 60 tuổi trở lên trực tiếp sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo có nhu cầu vay vốn sẽ được vay vốn theo chương trình hỗ trợ việc làm tại NHCS. Đối với nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác thì NCT là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên là người nghèo hoặc các đối tượng chính sách khác theo quy định của địa phương trực tiếp sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, giảm nghèo được xem xét cho vay ưu đãi từ nguồn vốn ngân sách địa phương theo quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 8-2-2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Mức cho vay, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay (nếu có) thực hiện theo quy chế của UBND cấp tỉnh về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH.

Đây là chính sách tín dụng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với NCT giúp NCT có điều kiện sản xuất, góp phần phát triển kinh tế gia đình.