Triển khai thực hiện Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 3-10, UBND tỉnh ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 9-9-2019 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người lao động (NLĐ) tại huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25-10-2019.

Theo Quyết định, điều kiện cho vay: NLĐ có hộ khẩu thường trú từ đủ 12 tháng trở lên tại các huyện nghèo, có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc và đã ký hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Mức vay tối đa bằng 100% chi phí NLĐ đóng theo hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đã ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

NLĐ thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định. NLĐ khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định tại Quyết định này.

Thời hạn cho vay không quá thời gian làm việc ghi trong hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài ký giữa NLĐ với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp theo quy định pháp luật.

Để triển khai kịp thời Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến với người lao động trên địa bàn huyện Bác Ái; đồng thời góp phần đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài đảm bảo theo kế hoạch đề ra, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung về tín dụng theo Quyết định trên để cán bộ, công chức và nhân dân huyện Bác Ái biết thực hiện; đôn đốc, kiểm tra, giám sát địa phương triển khai thực hiện Quyết định theo quy định; theo dõi, hướng dẫn giải quyết vướng mắc phát sinh trong việc triển khai, thực hiện chính sách...