Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17-5-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em (TE) các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động chủ yếu của đề án là tăng cường công tác truyền thông, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực cho việc thực hiện đề án. Vận động, hình thành mạng lưới các nhà tài trợ, các tổ chức hỗ trợ thực hiện đề án. Thường xuyên cung cấp cho các nhà tài trợ kế hoạch, nhu cầu cần hỗ trợ của các địa phương. Đồng thời, điều phối việc hỗ trợ cho TE các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS và miền núi về khám, chữa bệnh, dinh dưỡng cho TE lứa tuổi mầm non, tiểu học; vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa cho TE.

Đoàn viên thanh niên tích cực hỗ trợ cho học sinh Trường Tiểu học Phước Đại A, huyện Bác Ái. Ảnh: P.Bình

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc vận động nguồn lực hỗ trợ TE các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS và miền núi. Đa dạng hóa nguồn lực, phương thức hỗ trợ phù hợp với yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ và nhu cầu hỗ trợ của địa phương. Tiếp nhận, phân phối và triển khai các hoạt động hỗ trợ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của các địa phương và đối tượng hưởng lợi…