Huyện ủy Ninh Hải: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU của Tỉnh ủy

Ngày 23-8, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 3-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang” trên địa bàn huyện.

Trong 5 năm qua, Huyện ủy Ninh Hải đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc thường xuyên Chỉ thị số 57-CT/TU, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chánh huyện, từ năm 2014 đến tháng 6 -2019, Ninh Hải đã tổ chức kiểm tra 28 đợt ( 34 đơn vị), có 138 trường hợp vi phạm, chủ yếu là vi phạm giờ giấc làm việc. Qua thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU đã tạo chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức ở Ninh Hải được nâng lên rõ rệt, nhất là thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU. Ảnh: BT

Trong thời gian tới, Huyện ủy Ninh Hải tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 57-CT/TU; đặt yếu tố kỷ luật và đạo đức công vụ làm nền tảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, gắn với việc đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua hằng tháng, quý, năm.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải đã tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU.