Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư

Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, trong 5 năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát đến hoạt động tín dụng chính sách. Giai đoạn 2014-2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội thực hiện trên địa bàn thành phố đạt gần 290 tỷ đồng, giải ngân cho hơn 24.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay, qua đó giúp hơn 4.000 hộ thoát nghèo; giải quyết cho 9.822 học sinh sinh viên được vay vốn… Kết quả trên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố xuống còn 2,28%, hộ cận nghèo giảm còn 4,38%...

Lãnh đạo Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích suất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trong thời gian tới, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các địa phương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tác tuyên truyền, vận động đảm bảo chủ trương tín dụng chính sách xã hội đến được các đối tượng thụ hưởng; tập trung huy động nguồn lực, kịp thời cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để Ngân hàng chính sách thực hiện chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, bình xét cho vay để đảm bảo đúng đối tượng theo quy định, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.