Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo quyền và lợi chính đáng cho người tham gia bảo hiểm

Trong 6 tháng đấu năm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tập trung cải tiến quy trình nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đọng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT, BHTN… đạt nhiều chuyển biến đáng kể.

Ngay từ đầu năm 2019, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thanh tra liên ngành. Kịp thời triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH dây dưa, kéo dài; phối hợp xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đã tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên được 16 cuộc/103 đơn vị đạt 68% kế hoạch năm, trong đó thanh tra chuyên ngành 8 cuộc/52 đơn vị; kiểm tra 6 cuộc /35 đơn vị; phối hợp kiểm tra, thanh tra liên ngành 2 cuộc/15 đơn vị. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh việc trích nộp BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động, lập biên bản và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 25 đơn vị, trong đó 19 đơn vị phạt cảnh cáo và 6 đơn vị phạt tiền với số tiền hơn 125 triệu đồng. Tiếp 28 lượt công dân và giải quyết kịp thời, đúng quy định 7 đơn thư khiếu nại, thắc mắc của người tham gia. Đến ngày 31-6, toàn tỉnh có 36.279 người tham gia BHXH, đạt 94,2%; 30.082 người tham gia BHTN, đạt 91,9%; 535.494 người tham gia BHYT, đạt 99,4%; 1.438 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 80,1%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,67% (chỉ tiêu của Chính phủ giao cho tỉnh Ninh Thuận năm 2019 là 86,5%). Tổng thu BHXH trên địa bàn tỉnh được 496,4 tỷ đồng; tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN 38,8 tỷ đồng, chiếm 3,2% số thu theo kế hoạch giao.

BHXH tỉnh đảm bảo quyền và lợi chính đáng cho người tham gia bảo hiểm. Ảnh: Văn Nỷ

Tuy nhiên, công tác thanh tra còn gặp một số khó khăn do ý thức chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN của một số chủ sử dụng lao động và người lao động còn kém; một số đơn vị được thanh tra không chấp hành kết luận thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, BHTN. Trong công tác phối hợp, chưa thực hiện phối hợp với các cơ quan liên quan trong tổ chức triển khai thanh tra, chỉ thực hiện kiểm tra là chủ yếu. Việc phối hợp triển khai Bộ luật Hình sự về tội gian lận, trốn đóng về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN còn chậm. Việc xử phạt vi phạm hành chính hiện nay chỉ ở mức cảnh cáo, chưa có xử phạt bằng tiền. Trình độ, năng lực của viên chức làm công tác thanh tra thiếu về số lượng, chưa ngang tầm với nhiệm vụ hiện nay…

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Xác định công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần vào việc đạt chỉ tiêu, kế hoạch thu, những tháng cuối năm 2019, BHXH tỉnh tập trung rà soát, lập danh sách các đơn vị có số lượng lao động đăng ký thuế thu nhập cá nhân năm 2018 chênh lệch so với lao động đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN để thực hiện thanh tra về đối tượng đóng; tiếp tục triển khai rà soát đối chiếu dữ liệu các doanh nghiệp do ngành Thuế cung cấp, để yêu cầu doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho người lao động theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT; đồng thời triển khai các giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan, đặc biệt là Công an tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; phối hợp các cơ quan chức năng làm tốt công tác thanh tra, báo cáo kết quả, kiến nghị với UBND tỉnh xử lý vụ việc vi phạm trong việc thực hiện thanh tra; rà soát các đơn vị nợ đọng kéo dài, tiến hành thanh tra, xử phạt đối với các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành tại các đơn vị sử dụng lao động có số nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên; theo dõi, đôn đốc sát sao việc các đơn vị thực hiện xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, sẽ tham mưu với lãnh đạo ngành ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định; làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn kiểm tra, thanh tra, tuyên truyền, vận động các đơn vị thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và đặc biệt là chú trọng đến công tác phúc tra các đơn vị sau khi kết luận kiểm tra nhằm đảm bảo các nội dung của kết luận được thực hiện nghiêm túc; từ đó bảo đảm các điều kiện để giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền và lợi ích chính đáng của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.