Người có uy tín - Cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Trong những năm qua, công tác vận động người có uy tín luôn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương quan tâm. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và tôn giáo đã phát huy vai trò của mình, góp phần không nhỏ giúp vùng đồng bào DTTS, tôn giáo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, bài trừ những hủ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương…

Hằng năm, thông qua công tác vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên người có uy tín và cộng tác viên đã phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân để thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, người có uy tín đã đóng góp hết sức quan trọng vào việc tuyên truyền, giải thích để đồng bào DTTS, tôn giáo hiểu rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương. Ngoài ra, người có uy tín còn tích cực tham gia công tác hòa giải, hạn chế thấp nhất đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư; phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân nói chung trong đồng bào DTTS, tôn giáo nói riêng; đồng thời, tham gia đấu tranh làm thất bại những âm mưu chống phá, luận điệu xuyên tạc, lợi dụng tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch.

Trong công tác xóa đói, giảm nghèo, người có uy tín đã gương mẫu đi đầu trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội nhất là trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất tập trung; ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất. Về phong trào xây dựng nông thôn mới, người có uy tín tích cực tham gia vận động người dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất làm đường giao thông; thực hiện tốt vệ sinh môi trường, không nuôi heo thả rong; không vứt rác xuống kênh mương; không xả nước thải ra đường; tham gia xây dựng hương ước, quy ước, vận động đồng bào DTTS thay đổi các tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống... Trong phong trào khuyến học, khuyến tài, người có uy tín tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học, quỹ dòng tộc; phối hợp với nhà trường và các tổ chức đoàn thể địa phương vận động con em ra lớp... Bằng những việc làm thiết thực đã động viên con cháu đến trường đạt tỷ lệ cao, chăm lo học tập, góp phần nâng cao dân trí và xây dựng quê hương, đất nước.

Người có uy tín vận động trong đồng bào DTTS thực hiện nếp sống mới trong tổ chức lễ hội. Ảnh: Văn Nỷ

Trong công tác tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, người có uy tín đã thực sự phát huy vai trò trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Thông qua các đợt tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, người có uy tín đã có nhiều ý kiến đóng góp, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đồng thời tham gia ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, người có uy tín thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, bằng hành động, việc làm cụ thể để làm gương và tích cực vận động, giáo dục con cháu trong dòng họ và cộng đồng tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của các dân tộc. Ngoài ra, người có uy tín đã tích cực tham gia trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS, tôn giáo thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình giảm nghèo bền vững; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Có thể khẳng định rằng, người có uy tín trong thời gian qua thật sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi, bài trừ những hủ tục lạc hậu; truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo đồng bào DTTS, tôn giáo...

Từ thực tế hoạt động của người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã và đang là động lực to lớn thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Họ thực sự là “cánh tay nối dài” của Đảng, chính quyền trong tiến trình xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp. Trong thời gian tới, MTTQ sẽ tiếp tục phối hợp trong công tác vận động đồng bào DTTS và miền núi thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân của người có uy tín, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS một cách toàn diện, nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.