Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý II-năm 2019

Ngày 21-6, tại xã Phước Bình (huyện Bác Ái), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý II-năm 2019. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua báo cáo, trong quý II-năm 2019, Mặt trận các cấp tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến các đường lối,chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền và tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung, khẩn trương hoàn thành các nội dung, điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 (tổ chức vào ngày 2 và 3-7-2019). Bên cạnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong 6 tháng đầu năm đã vận động được trên 4,4 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa 5 nhà và xây mới 31 nhà cho hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 1,15 tỷ đồng.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung tuyên truyền đậm nét Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền cung cấp thông tin, định hướng dư luận; đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và các hoạt động tiếp xúc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” trong các tầng lớp nhân dân gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Chủ động, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong năm 2019.