Tỉnh ủy đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

(NTO) Theo đánh giá của Tỉnh ủy, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Kinh tế trong nước tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Trong tỉnh, toàn Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực, quyết tâm trong triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm; một số dự án, công trình đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Ngày 28-6-2018, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo đánh giá của Tỉnh ủy, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Kinh tế trong nước tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Trong tỉnh, toàn Đảng bộ tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nỗ lực, quyết tâm trong triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm; một số dự án, công trình đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, thu hút nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn; tình hình hạn hán cục bộ đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là vùng núi, vùng sâu của tỉnh.

Công nhân Công ty TNHH Thông Thuận chi nhánh Ninh Thuận chế biến thủy sản xuất khẩu. Ảnh: Uyên Thu

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, Tỉnh ủy đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối như sau:

Một là: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gắn với nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong nội bộ và nhân dân để kịp thời tuyên truyền, định hướng tư tưởng, chủ động đấu tranh có hiệu quả các thông tin xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, phản động. Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), nhất là tập trung thực hiện các nội dung phải hoàn thành trong năm 2018 và nội dung thực hiện từ năm 2018 theo kế hoạch. Tiếp tục cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới và chuẩn bị cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyên, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII). Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiên tiến.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên sát với địa bàn, sát với dân; chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; phát triển đảng viên bảo đảm đủ chỉ tiêu năm gắn với tăng cường quản lý đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra. Giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo đảng viên, tổ chức đảng và khiếu nại kỷ luật Đảng. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị.

Hai là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII gắn với kết quả 7 năm thực hiện Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đến năm 2020, bảo đảm sát đúng, chất lượng, hiệu quả.

Ba là: Chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết năm 2018. Trọng tâm tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét đối với các ngành, lĩnh vực được xác định là khâu trọng điểm, đột phá: năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện khí), kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

Ngư dân Thuận Nam đầu tư thiết bị hiện đại để phát triển kinh tế biển. Ảnh Văn Nỷ.

Chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, thị trường, lao động… Thường xuyên đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tốt nhất cho doanh nghiệp trong triển khai đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là đối với các lĩnh vực trọng điểm nhằm tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thời tiết. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chóng hạn; hạn chế thấp nhất nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững; theo dõi, chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch vụ hè-thu; nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản. Xây dựng và triển khai phương án phòng, chống cháy rừng trong mùa khô; phòng, chống bão lũ trong những tháng cuối năm.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các đề án về phát triển nông nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã kiểu mới, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác gắn với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Đẩy mạnh việc xây dựng các chuỗi giá trị, tạo chuyển biến rõ nét trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định 67 và 89 của Chính phủ và các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm đạt kế hoạch đề ra.

Rà soát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong thu hút, phát triển ngành công nghiệp chế biến. Tăng cường thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo đột phá trong tăng trưởng ngành công nghiệp – xây dựng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác theo dõi, phối hợp, tham mưu ban hành cơ chế đặc thù của tỉnh; quy hoạch điện mặt trời và Đề án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm tái tạo năng lượng của cả nước. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị để có thể triển khai ngay khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế đặc thù của tỉnh.

Tập trung công tác quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai; quản lý trật tự xây dựng; quản lý tổ chức thực hiện các quy hoạch về nuôi trồng thủy sản. Hoàn thành phê duyệt phương án tổng thể quản lý, khai thác quỹ đất các tuyến đường đầu tư mới. Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực triển khai các hoạt động khai thác khoáng sản, dự án công nghiệp chế biến, vùng ven biển, khu vực nuôi trồng thủy sản. Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng vùng sản xuất giống thủy sản tập trung; nâng chất lượng sản xuất giống thủy sản.

Tiếp tục phát huy hiệu quả lợi thế về phát triển du lịch; triển khai thực hiện tốt cơ chế thu hút du lịch có đẳng cấp cao; chú trọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và đẩy mạnh liên kết tour, tuyến trong phát triển du lịch. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy nhanh tiến độ các dự án thương mại đã cấp phép đầu tư. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu, nhất là thu ngân sách từ quỹ đất.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chánh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút vốn thành phần kinh tế đầu tư một số dự án có quy mô lớn ở lĩnh vực có lợi thế của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Khẩn trương rà soát, có đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX năm 2017 trên từng trục nội dung cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiên cứu, hoàn thành việc xây dựng bộ chỉ số DCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, sở, ngành). Tập trung ưu tiên hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bốn là: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia theo quy định. Tập trung tuyên tuyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ hội Nho, Vang và Biển Ninh Thuận năm 2018. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học và đội ngũ quản lý, giáo viên; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để khai giảng năm học mới 2018-2019.

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách người có công, Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; phòng chống và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trong mùa hè; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng chất lượng nghiên cứu các đề tài khoa học-công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhất là lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm.

Nông dân phường Văn Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) thu hoạch nho. Ảnh: Văn Miên.  

Năm là: Tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và “Năm dân vận chính quyền” do Chính phủ phát động. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng tiếp công dân theo luật định, nâng chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Sáu là: Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động ngăn ngừa kịp thời, hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn chống phá, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của các thế lực thù địch, phản động. Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc, khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng, chống khủng bố cấp huyện (Thuận Nam, Ninh Phước) năm 2018.

Kịp thời nắm bắt tình hình và làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong nội bộ và nhân dân; giải quyết kịp thời các bức xúc xã hội. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ngày 26-6-2018; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiềm chế có hiệu quả tai nạn giao thông. Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh phải xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện.

Bảy là: Phát huy tốt vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội; tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán ở cơ sở. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.