Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh: Tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

(NTO) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong 6 tháng đầu năm, có 23/42 doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định và có lãi, trong đó hầu hết doanh nghiệp nhà nước đều tăng trưởng cao hơn cùng kỳ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, đưa chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, quần chúng lao động kịp thời. Các cấp ủy đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 25 đảng viên mới và thành lập mới 1 chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân.

Đồng chí Lê Văn Phong, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Thường trực Đảng uỷ khối chủ trì hội nghị.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, Đảng uỷ Khối DN xác định trọng tâm là tổ chức triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và chủ động tạo nguồn để kết nạp đảng viên.

Về đánh giá giữa nhiệm kỳ, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Tính từ 2015 đến 30-6-2018, các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đạt tổng giá trị sản xuất, kinh doanh ước 20.295 tỷ đồng, hằng năm tăng 2,5-5%; đảm bảo việc làm cho 7.370 lao động với thu nhập bình quân từ 5,2-6,4 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng họat động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 232 đảng viên, đạt 66,3% nghị quyết Đại hội đề ra; riêng trong doanh nghiệp tư nhân đã kết nạp 71 đảng viên và thành lập 7 tổ chức đảng.

Trong những năm cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, về nhiệm vụ chính trị, phấn đấu mức tăng trưởng của các doanh nghiệp hằng năm từ 5-10%; về kết nạp đảng viên mới, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.