Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Đẩy mạnh thực hiện mua và đọc báo Đảng

(NTO) Trong những năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được Thành ủy Phan Rang – Tháp Chàm quan tâm chỉ đạo, góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ thành phố tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 30-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 18-10-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu quả việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đây được xem là nhiệm vụ thường xuyên và có vai trò quan trọng của các cấp ủy, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, khi các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống phá, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiêm túc mua các loại báo, tạp chí theo quy định, có ít nhất 1 tờ Báo Nhân dân, Báo Ninh Thuận và Tạp chí Cộng Sản. Các đồng chí cách mạng lão thành, cán bộ cao cấp nghỉ hưu, các đồng chí 30 năm tuổi đảng trở lên được nhận 1 tờ Báo Ninh Thuận theo mỗi kỳ phát hành. Ngoài ra, một số tổ chức cơ sở đảng quan tâm đến việc mua và đọc các loại báo Ðảng khác như: Tạp chí Cộng Sản (chuyên đề cơ sở), Tạp chí Xây dựng Ðảng, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Kiểm tra, các tạp chí của các hội, đoàn thể,...

Để kịp thời chuyển tải thông tin, đọc và làm theo báo Đảng một cách thiết thực, hiệu quả, công tác chỉ đạo về hình thức đọc báo đạt kết quả cụ thể, có nhiều đơn vị tổ chức đọc vào đầu giờ buổi sáng làm việc, đồng thời khuyến khích hình thức tự đọc, nghiên cứu. Từ thành phố đến cơ sở việc đọc báo Đảng từng bước trở thành nhu cầu, hình thành nền nếp, thói quen, giúp cán bộ, đảng viên tiếp nhận thông tin chính thống, có định hướng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng học tập, công tác. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã sử dụng những tin tức nổi bật, những bài viết quan trọng phù hợp điều kiện thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương trên báo, tạp chí để tuyên truyền, vận động, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, nắm bắt và áp dụng mô hình và kinh nghiệm hay vào công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, xây dựng đoàn thể vững mạnh.

Là địa phương làm tốt công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đồng chí Nguyễn Huy Trân, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Sơn cho biết: Để đạt được kết quả như hiện nay, Đảng ủy đã chỉ đạo cho các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên đọc báo, tạp chí của Đảng để học tập, vận dụng vào công việc chuyên môn. Bên cạnh đó, Đảng ủy có nhiều giải pháp hiệu quả trong việc khắc phục tình trạng cấp phát báo không đảm bảo thời gian, không đúng đối tượng đối với các đồng chí lão thành, cán bộ cao cấp nghỉ hưu, các đồng chí 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Thông qua việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, trong đó có Báo Ninh Thuận đã đóng góp tích cực tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là vùng xa trung tâm, địa bàn có đồng bào dân tộc, tôn giáo; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng chính đáng, những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước;… góp phần ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội, tạo cơ sở thúc đẩy ngày càng có hiệu quả vào quá trình đô thị hóa, nâng cao chất lượng đô thi loại II.

Tuy nhiên, hằng năm, số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng không ổn định và chưa đảm bảo theo yêu cầu. Theo số liệu báo cáo của Bưu điện thành phố, đến quý IV năm 2017 toàn Đảng bộ thành phố có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, nhưng chỉ có 54,7% chi, đảng bộ cơ sở đặt mua đủ 3 loại báo theo quy định (Báo Nhân Dân, Báo Ninh Thuận và Tạp chí Cộng Sản), 40% chưa mua đủ và 4,7% chưa đặt mua.

Một trong những nguyên nhân hạn chế nêu trên, là do một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chưa quan tâm đúng mức để chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác này. Trong khi đó, việc thiếu kiểm tra, đôn đốc và chưa đề ra được biện pháp thiết thực dẫn đến việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng nhiều nơi chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là các chi bộ trường học.

Trong thời gian tới, Thành ủy tiếp tục tăng cường chỉ đạo mua và đọc báo Đảng ở các tổ chức cơ sở đảng các cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của báo Đảng để sử dụng hiệu quả, thống nhất nhận thức và hành động, làm theo báo Đảng; tổ chức hình thức đọc báo phù hợp, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Chú trọng tổ chức khâu phát hành, cấp phát báo đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng nhận báo theo quy định.