Ninh Hải: Sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(NTO) Quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21-2-2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, ngay từ đầu tháng 3, Huyện ủy Ninh Hải đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, huy động sức mạnh tổng hợp thực hiện có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình nhất định.

Ninh Hải thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, phân cấp, phân quyền đi đôi với giám sát quyền lực bằng các quy định, quy chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi, thẩm quyền được giao, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế. Theo lộ trình, bắt đầu từ tháng 6 - 2018 sẽ tiến hành rà soát tham mưu cho cấp thẩm quyền về tổ chức bộ máy để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, dự kiến hoàn thành trong năm 2019. Cũng tại thời điểm này, huyện thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Trên tinh thần đó, trong năm 2018 sẽ điều chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc và y tế về Văn phòng HĐND- UBND huyện, đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, giải pháp huyện đưa ra là thu gọn tổ chức bộ máy, giảm số lượng biên chế xuống mức tối thiểu, số lượng cấp phó không vượt mức tối đa. Trước mắt, năm 2018 sáp nhập Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và triển khai mô hình thí điểm 1 xã, thị trấn chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND. Thực hiện nghiêm túc việc thành lập các tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Xây dựng đề án và đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các thôn, khu phố chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định; đồng thời, có giải pháp khắc phục tình trạng trưởng ban quản lý thôn, khu phố không phải là đảng viên bằng cách chú trọng tạo nguồn, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới ở cơ sở. Về chỉ tiêu đại biểu HĐND cấp huyện, xã, thị trấn theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, huyện đưa ra phương án thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo hướng đảm bảo tỷ lệ đại biểu chuyên trách, giảm đại biểu công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng chí Trần Văn Đông, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, nhìn nhận: Nội dung Kế hoạch 92 của Tỉnh ủy liên quan đến nhiều thành phần đang công tác ở các cơ quan, đơn vị trong bộ máy hệ thống chính trị, nên để triển khai có kết quả, bên cạnh xây dựng lộ trình thực hiện từng năm, từng giai đoạn, Huyện ủy còn đề ra nhiệm vụ thường xuyên. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và làm tốt công tác dân vận, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ nhằm rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập để khắc phục; phát hiện những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả phổ biến, nhân rộng. Chủ động đề ra giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các phần tử xấu lợi dụng việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy hệ thống chính trị để chia rẽ nội bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của cấp trên, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân điển hình, lấy kết quả công tác làm tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viêc chức.