Chỉ thị của UBND tỉnh: Về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và tuyển sinh quân sự năm 2018

(NTO LTS: Ngày 11-1-2018, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và tuyển sinh quân sự năm 2018. Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Năm qua, tỉnh ta đã tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và tuyển sinh quân sự; qua đó đưa công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ ngày càng tốt hơn, chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho quốc phòng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Tuy nhiên, quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện Nghĩa vụ quân sự và công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ tại cơ sở chưa chặt chẽ, còn thiếu sót; công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự chưa được quan tâm đúng mức để thu hút học sinh có thành tích học tập giỏi, xuất sắc dự thi vào các trường Quân đội nên chất lượng thí sinh đăng ký dự thi và kết quả trúng tuyển đạt tỷ lệ chưa cao.

Để kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ và tuyển sinh quân sự năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ chặt chẽ, chu đáo, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ; củng cố, kiện toàn Ban Tuyển sinh quân sự đúng thành phần quy định; phát huy vai trò tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác Tuyển sinh quân sự năm 2018 của các địa phương đạt hiệu quả.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác đăng ký Nghĩa vụ quân sự, đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện theo Luật dân quân tự vệ và tuyển sinh quân sự theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dành thời lượng thích hợp tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp quân sự rộng rãi bằng nhiều hình thức đến thanh niên, học sinh, các đối tượng trong độ tuổi góp phần nâng cao nhận thức về ý thức quân sự, quốc phòng trong việc tuyển sinh quân sự và đăng ký trong độ tuổi thực hiện Luật Dân quân tự vệ,… trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các trường: Trung học phổ thông, Trung học Dân tộc nội trú, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh,... phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tổ chức thông báo, tuyên truyền hướng nghiệp quân sự cho đối tượng học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp cuối cấp năm học 2017 - 2018, tự nguyện đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự để tạo nguồn cán bộ phục vụ cho Quân đội.

5. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy hoạch đào tạo số cán bộ Ban chỉ huy quân sự cấp xã theo Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020.

6. Sở Y tế chỉ đạo các Trung tâm Y tế, Phòng Y tế tham mưu UBND các huyện, thành phố kiện toàn lại Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự để khám tuyển sức khỏe cho công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự năm 2018 theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30-6-2016 của liên Bộ Y tế - Quốc phòng Hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

7. Các ngành Công an, Y tế, Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo truyển khai các biện pháp, giải pháp cụ thể đảm bảo công tác đăng ký độ tuổi công dân thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ đạt kết quả tốt.

8. Đề nghị Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo các huyện, thành đoàn, Đoàn trường các trường trung học Phổ thông có kế hoạch bồi dưỡng phát triển đoàn cho số thanh niên, học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự năm 2018 bảo đảm đúng theo quy định về tiêu chuẩn tuyển chọn trong tuyển sinh quân sự của Bộ Quốc phòng.

9. Đề nghị các sở, ban, ngành, Hội, đoàn thể, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan quân sự huyện, thành phố tổ chức đăng ký cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị còn trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ theo đúng quy định, góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Căn cứ nội dung chỉ thị này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập kế hoạch triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để xem xét, giải quyết.

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung Chỉ thị này và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.