Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Một số công chức, viên chức, người lao động ngành văn hoá, du lịch và thể thao tỉnh hỏi: Cá nhân học tại chức về chuyên môn nghiệp vụ, nhiệm vụ được giao hoàn thành xuất sắc có được xét khen thưởng thành tích năm công tác không?

Trả lời: Theo khoản 4, Điều 17, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng thì:

“Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.”

Theo qui định trên thì thời gian cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”.

Trường hợp cá nhân vừa học tại chức vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao (không chuyển người khác làm thay công việc của bản thân) thì áp dụng qui định tại khoản 2, Điều 5, Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh để xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo tiêu chuẩn qui định.