Giải đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng

(NTO) Một số cán bộ quản lý, thầy thuốc ngành đông y tỉnh hỏi: Cá nhân được tặng Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam có được xem là tiêu chí khen thưởng để xét danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” không?

Trả lời: Theo qui định tại khoản 4, điều 10, Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” thì tiêu chí khen thưởng để xét tặng danh hiệu danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” như sau:

Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, phát khoa học kỹ thuật về y tế, đạt tiêu chuẩn sau: Đã được tặng ít nhất 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc 03 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh hoặc đã được hai lần tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, tỉnh hoặc đã được tặng 06 lần tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và ít nhất 02 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh.

Bằng khen cấp Bộ, tỉnh là Bằng khen do Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng thưởng. Do đó, Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Đông y Việt Nam không được xem là tiêu chí khen thưởng để xét danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”.