Quy định bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 14/11, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2011/NĐ-CP quy định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; trong đó quy định cụ thể mức trách nhiệm bảo hiểm, nguồn kinh phí mua bảo hiểm và lộ trình tham gia bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm được quy định cụ thể là: bảo hiểm đối với tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gây ra cho người bệnh. Các trường hợp khác do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và doanh nghiệp bảo hiểm tự thỏa thuận.

Mức trách nhiệm bảo hiểm

Mức trách nhiệm bảo hiểm cho mỗi vụ khiếu nại thuộc phạm vi bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm phải trả nhưng không vượt quá tổng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Mức trách nhiệm bảo hiểm bao gồm cả chi phí pháp lý trong trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chi trả theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp bảo hiểm và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được chủ động thỏa thuận phí bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở đánh giá rủi ro của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và những yếu tố liên quan.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở: Đơn khiếu nại của người bệnh hoặc đại diện hợp pháp của người bệnh gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh xảy ra đối với người bệnh trong phạm vi bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm; tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh xảy ra trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

Nguồn kinh phí mua bảo hiểm

Nghị định quy định rõ, đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở tự chi trả.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là đơn vị sự nghiệp công lập mà nguồn thu sự nghiệp bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên thì kinh phí mua bảo hiểm được sử dụng trong nguồn thu sự nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp thấp và đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thì kinh phí mua bảo hiểm được sử dụng từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp.

Lộ trình tham gia bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

Nghị định nêu rõ, chậm nhất đến 31/12/2015 tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện bao gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức khác thì chậm nhất đến ngày 31/12/2017 phải mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.

Nghị định 102/2011/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/1/2012.

Nguồn www.chinhphu.vn