Chính sách mới, quyết định mới

Ngày 9-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 62/2011/QÐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Quyết định này quy định chế độ trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với những người thuộc đối tượng nêu trên.

Theo đó, quyết định này áp dụng đối với: Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30-4-1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc là thương binh nặng đang điều dưỡng tại các đoàn điều dưỡng thương binh, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hằng tháng. Công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức Nhà nước, chuyên gia các ngành trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 1-1-1995, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hằng tháng. Cán bộ xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hằng tháng. Dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý (bao gồm cả thôn, ấp thuộc các xã biên giới) trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hằng tháng. Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30-4-1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hằng tháng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2012.

Nguồn Nhân Dân điện tử