Giải đáp pháp luật

Hỏi: Một số cán bộ, công chức các sở, ngành trong tỉnh, hỏi: Kết thúc năm công tác, các khối thi đua tỉnh chỉ cần họp tiến hành bỏ phiếu kín bình xét đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua UBND tỉnh đối với các đơn vị thuộc khối, như vậy có đúng quy trình không?

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, mục H, Bảng điểm các Khối Thi đua tỉnh ban hành theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 21-6-2011 của UBND tỉnh thì quy trình đánh giá xếp hạng các đơn vị trong khối thi đua như sau:

“Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện, kết thúc năm công tác từng cơ quan, ban, ngành, huyện, thành phố tự đánh giá chấm điểm theo nội dung bảng điểm và gửi cho trưởng khối thi đua tổng hợp.

Trưởng khối thi đua tổ chức kiểm tra chéo và chấm điểm từng đơn vị thuộc khối. Tổ chức họp các đơn vị trong khối, thông qua bảng điểm, hiệp thương xem xét đơn vị dẫn đầu khối thi đua, tổ chức bỏ phiếu kín bình xét Cờ thi đua UBND tỉnh, Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo kết quả về Ban Thi đua -Khen thưởng tỉnh.”

Theo quy định trên thì việc bình xét đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua UBND tỉnh của các khối thi đua tỉnh phải thực hiện đúng thứ tự các bước quy trình trên. Việc hiệp thương chọn đơn vị dẫn đầu để bỏ phiếu chọn đơn vị được tặng Cờ thi đua phải trên cơ sở kết quả chấm điểm thi đua của khối và chọn theo nguyên tắc đơn vị có số điểm thi đua cao nhất để bình xét đề nghị tặng Cờ thi đua.