Giải đáp pháp luật

Hỏi: Ông Nguyễn Văn Thành, Trung tâm Y tế Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và bà Lê Trần Phương Uyên, Bệnh viện Đa khoa Ninh Sơn hỏi: Cán bộ quản lý y tế cấp huyện, xã có thuộc diện xét danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” không?

Trả lời: Theo qui định tại điều 2, Thông tư số 30/2011/TT-BYT ngày 30-6-2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn xét danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” thì đối tượng xét tặng gồm:

- Thầy thuốc làm công tác khám chữa bệnh, sản xuất dược phẩm, nghiên cứu y dược, phòng chống dịch, bệnh và quản lý y tế tại các đơn vị cơ sở y tế nhà nước, cơ quan quản lý nhà nước về y tế từ trung ương đến cơ sở và y tế ngành, các bệnh viện tư nhân và doanh nghiệp sản xuất dược phẩm tư nhân đạt các tiêu chuẩn qui định tại Thông tư này.

- Thầy thuốc làm công tác đào tạo, có thời gian chủ yếu trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế tại cơ sở thực hành, có nguyện vọng, được đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý đạt các tiêu chuẩn qui định tại Thông tư này và chưa tham gia xét danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.

- Thầy thuốc đã nghỉ hưu đạt các tiêu chuẩn qui định tại Thông tư này tính đến thời điểm xét tặng.

Theo qui định trên thì cán bộ quản lý y tế cấp huyện, xã, nếu đạt các tiêu chuẩn Nhà nước qui định được xét đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”.