Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh (lần thứ 20)

Ngày 27/6, Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Khối) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (lần thứ 20) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới, nâng cao về chất lượng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối. Triển khai thực hiện và tổ chức học tập quán triệt Chuyên đề 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, xây dựng Đảng, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai giám sát chuyên đề đối với một số cấp ủy trong việc thực hiện Quy định số 38-QĐ/TU, ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý hồ sơ cán bộ đảng viên; công tác đảng vụ.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh dự hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đảng bộ Khối tiếp tục triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra năm 2024 đã đề ra. Thực hiện tốt công tác dân vận, gắn với lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Ban hành Kế hoạch xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối và Quy chế hoạt động của Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định thành lập các Tổ chuyên đề và Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức đảng chuẩn bị Đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Chuẩn bị và thông qua các nội dung văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2025- 2030. Tiến hành thẩm định, kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên cuối năm và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024.