Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Thẩm tra tờ trình liên quan thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 21/6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước trung hạn và hằng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để có cơ sở phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025), thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành và địa phương liên quan và gửi Sở Tư pháp thẩm định; đồng thời, tiếp thu, tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét thông qua. Nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết bao gồm: Nguyên tắc phân bổ vốn trung hạn và hằng năm; tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương; quy định tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương.

Lãnh đạo Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung của dự thảo trình bày trong nghị quyết; đồng thời đề xuất Ban Dân tộc rà soát, bổ sung làm rõ thêm về nguyên tắc phân bổ vốn cho các dự án đầu tư, hỗ trợ thuộc địa bàn các xã thụ hưởng; tiêu chí phân bổ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào; kinh phí bố trí ngân sách đối ứng của địa phương cho từng chương trình, dự án cụ thể…Đảm bảo khi nghị quyết HĐND tỉnh ban hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình trong thời gian tới.